Pogoji uporabe podatkov

Uporabnik se z vložitvijo te vloge in s sprejetjem pogojev uporabe seznanja in se strinja z naslednjimi pogoji uporabe podatkov:
(1) Ministrstvo za kulturo kot upravljavec podatkov v nobenem primeru ne prenaša lastništva nad izdanimi podatki na uporabnika. Uporabnik dobi pravico uporabe v obsegu in pod pogoji, ki so opredeljeni s to vlogo.
(2) Uporabnik lahko podatke uporabi samo za namen in na način, ki sta opredeljena s to vlogo. Za vsako drugačno uporabo mora uporabnik pridobiti posebno pisno dovoljenje oziroma skleniti pisni dogovor. Podatkov na osnovi te vloge ni dovoljeno niti delno niti v celoti objaviti na javno dostopnih spletnih straneh oziroma portalih brez predhodnega pisnega soglasja Ministrstva.
(3) Izdelke iz podatkov je dovoljeno izdelati samo v okviru, ki je opredeljen s to vlogo. Za vsak izdelek v analogni ali digitalni obliki, ki vključuje originalne ali izvedene podatke in ki ga bo uporabnik posredoval tretji osebi ali objavil, je potrebno predhodno soglasje Ministrstva.
(4) Uporabnik podatkov ne sme posredovati tretjim osebam, razen če to ni s posebnim dogovorom drugače urejeno.
(5) Uporabnik lahko pooblasti zunanjega izvajalca za obdelavo podatkov za namen, ki je opredeljen s to vlogo, vendar ga mora opozoriti na namen in pogoje uporabe podatkov. Uporabnik v tem primeru prevzema odgovornost tudi za uporabo podatkov s strani zunanjega izvajalca.
(6) Uporabnik mora podatke in izdelke iz podatkov zavarovati na način, ki bo preprečeval dostop, kopiranje, prenos in uporabo s strani tretjih oseb.
(7) Na vseh digitalnih in analognih kopijah originalnih in izvedenih podatkov ter izdelkih iz teh podatkov mora biti skladno s 67. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08 in nadaljnje spremembe) kot vir podatkov naveden Register nepremične kulturne dediščine, Varstveni režimi kulturne dediščine (eVRD), datum stanja podatkov.
(8) Podatkov ni dovoljeno predelovati.
(9) Podatkov ni dovoljeno uporabljati za pridobitne namene.
(10) Podatki odražajo stanje registra nepremične kulturne dediščine na dan izdaje podatkov. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da se podatki lahko dnevno spreminjajo in dopolnjujejo z vpisom novih enot v register.
(11) Pridobitev podatkov po tej vlogi ne predstavlja pridobitve dokumentov oziroma podatkov, ki so z zakonom predvideni ali predpisani na področju varstva kulturne dediščine in urejanja prostora.
(12) Za morebitne napake v podatkih, za posledice takih pomanjkljivosti, za posledice uporabe nepopolnih podatkov in za posledice napačne interpretacije podatkov Ministrstvo ne prevzema nobene odgovornosti.
(13) Ministrstvo zaradi lažjega načina posredovanja podatkov uporabniku posreduje podatke za geografski obseg, naveden v rubriki "Geografski obseg". Če je ta večji od geografskega obsega, opredeljenega v rubriki "Namen uporabe podatkov", uporabnik lahko uporabi podatke le za območje, navedeno v rubriki "Namen uporabe podatkov".
(14) Uporabnik bo Ministrstvu brezplačno posredoval vsaj en izvod končnih izdelkov iz podatkov (ne velja za projektno in prostorsko dokumentacijo).
(15) Uporabnik lahko podatke uporabi v roku trajanja uporabe podatkov, ki je naveden v tej vlogi.
(16) Dovoljenje za uporabo podatkov predčasno preneha, če uporabnik namenoma ali po malomarnosti prekrši pogoje uporabe oziroma s to vlogo prevzete obveznosti.

Uporabnik se z oddajo te vloge obvezuje, da bo upošteval zgoraj navedene pogoje in da bo poravnal vsako škodo, ki bi nastala zaradi kršitve pogojev uporabe oziroma s to vlogo prevzetih obveznosti.