Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine -
čistopis februar 2008

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine je februarja 2008 izdelal čistopis strokovnih zasnov, izdelanih na osnovi 41. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD; Ur.l. RS, št. 7/1999, št. 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1).

 

Čistopis strokovnih zasnov je bil izdelan po občinah.

V tem pregledu so čistopisi urejeni po pristojnih območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS).

 

 

ZVKDS OE Celje

 

ZVKDS OE Kranj                          

 

 

ZVKDS OE Ljubljana

 

ZVKDS OE Maribor

 

 

ZVKDS OE Nova Gorica              

 

ZVKDS OE Novo mesto

 

ZVKDS OE Piran