<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <%Response.Expires = 0%> <% 'Dimenstion Variables '''Dim strDatabasePath 'Holds the path to the databse if you are using the hit count on a file not in the same folder as the database '''Dim strPageName 'holds Ime strani npr. Zacetna stran 'Initialise the path to the access database if inside another folder other than that the databse is within (don't add database name, just the path) '''strDatabasePath = ("..\db\") 'Ime strani npr. Zacetna stran '''strPageName = ("Okoli") 'Call the sub procedure to increment the hit counters '''Call IncrementHitCount(strDatabasePath, strPageName) %> Register nepremične kulturne dediščine
Iskanje po registru nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščine
 
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v vseh postopkih varovanja kulturne dediščine.

Z iskalnikom na spletu lahko iščete po kombinaciji izbranih polj registra, in sicer po
- imenu enote dediščine oz. posameznih besedah ali nizih črk v imenu (ime enote je praviloma sestavljeno iz imena kraja in lastnega imena enote, ki sta ločena z nizom znakov presledek, pomišljaj, presledek, npr. Ljubljana - Kasarna ob Metelkovi, Otočec – Grad, ...);
- vrsti dediščine;
- tipu enote;
- območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je pristojen za varovanje enote dediščine;
- občini, v kateri leži enota dediščine (če enota leži v več občinah, je navedena samo tista, v kateri leži centroid enote);
- vrsti spomenika, če je enota dediščine razglašena za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena.

Z gumbom "Poišči" dobite seznam enot, ki ustrezajo vsem izpolnjenim pogojem hkrati. Seznam vsebuje EŠD in ime enote. S klikom na ime si ogledate opis posamezne enote dediščine. Pri enotah, ki so razglašene za kulturni spomenik, so na koncu dodani še osnovni podatki o razglasitvi.

Ker register še ni v celoti vzpostavljen, podatki, ki jih  boste trenutno našli s spletnim pregledovalnikom, niso popolni. Zaradi zahtev varovanja arheološke dediščine je polje "Opis lokacije" pri arheološki dediščini prazno.


DODATNA POJASNILA O REGISTRU IN STANJU PODATKOV

V register nepremične kulturne dediščine vpisujemo vso nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote. Register vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pobudo za vpis v register lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za kulturo, predlog za vpis pa vedno pripravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma njegova območna enota.

Obseg registra, njegovo vodenje in uporabo podrobno ureja pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/ 2009).

Z razvojem sistema registra nepremične kulturne dediščine smo začeli v letu 1991. V obdobju do junija 1996 smo vzpostavili eksperimentalno verzijo registra. Od tedaj na podlagi predlogov pristojnih območnih enot pospešeno vpisujemo posamezne enote kulturne dediščine. V prvi fazi smo v register vpisovali predvsem enote, ki so bile z občinskimi ali državnimi predpisi razglašene za kulturni spomenik, v zadnjem obdobju tudi ostalo dediščino.Ocenili smo, da bo v končni fazi register vseboval več kot 30.000 enot nepremične kulturne dediščine.

Register nepremične kulturne dediščine predstavljamo na spletu, da bi vam približali našo kulturno dediščino. Upamo, da boste podatke koristno uporabljali. Če boste pri iskanju naleteli na napako, vam bomo za opozorilo hvaležni. Vsa sporočila in dopolnila za register lahko pošiljate na naslov rkd@gov.si.


POGOJI UPORABE


Pri uporabi podatkov iz registra mora vsak uporabnik register navesti kot vir podatkov (Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 16/2008).


O PROJEKTU

Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10, Ljubljana
 
Vodja projekta:
Ksenija Kovačec Naglič  
Razvoj registra nepremične kulturne dediščine:
Franc J. Zakrajšek s sodelavci